Zobraziť všetky aktuality

slovak.AI hodnotí programové vyhlásenie vlády

slovak.AI hodnotí programové vyhlásenie vlády

Bratislava 23. apríl 2020

Predstavitelia slovak.AI, slovenského centra  pre výskum a vývoj umelej inteligencie, ktoré je jedno z kľúčových centier pre podporu vývoja a zavádzania nových technológii a najmä UI, a ktoré združuje viac ako 50 organizácií pôsobiacich v akademickom, súkromnom a neziskovom sektore, hodnotia témy digitálnej agendy uvedené v Programovom vyhlásení vlády (PVV).  

V oblasti informatizácie – digitalizácie verejnej správy považujú plány vlády SR za veľmi ambiciózne a v zásade s návrhmi súhlasia. Ich realizácia si však bude vyžadovať enormné úsilie a rovnako aj prísne odstraňovanie rezortizmu, čo podľa nich nebude ľahké. 

Súčasne si však myslia, že v PVV je digitálna transformácia síce spomínaná ako proces, ktorý ako jediný môže priniesť slovenskej ekonomike perspektívu rastupodobná deklarácia je uvedená aj v časti venovanej príprave Národného strategického plánu – no zároveň vidia výrazný priestor na zdôraznenie významu digitálnej agendy a jej prepojenia na vedu, výskum a ľudský potenciál Slovenska.

“Informatizáciu – digitalizáciu verejnej správy vnímame veľmi pozitívne, nakoľko môže priniesť väčšiu transparentnosť a efektivitu do fungovania štátu. Stále je to však dobiehanie zameškaného a Slovensko, ak chce napredovať, musí vyniknúť v excelentnosti svojich služieb a talentu – najmä vývojom vlastných inovácií cez vedu a aplikovaný výskum.  Zahraničným investorom už nepostačujú daňové úľavy a konkurenčné mzdy, aby presúvali svoje vývojové aktivity k nám. Láka ich špičkový talent a priaznivý inovačný ekosystém podporovaný z najvyššej úrovne štátu”, hovorí Gabriel Galgóci, člen správnej rady slovak.AI.

Predsedníčka správnej rady slovak.AI Mária Bieliková poukazuje na to, že témy ako výskum a inovácie spojené s digitálnou ekonomikou a novými technológiami, ktoré najmä v súvislosti s ekonomickou krízou budú v najbližšom období kľúčové a zásadne ovplyvnia vývoj na Slovensku na dlhé obdobie, sú rozpracované s ohľadom na celkový rozsah pomerne málo. „Je to však pochopiteľné, keďže programové vyhlásenie vlády vznikalo vo veľmi špecifickej situácii. Inšpirujme sa európskymi a svetovými riešeniami, ktoré digitálnu ekonomiku posunuli medzi kľúčové oblasti. Koronakríza môže Slovensko posunúť ešte nižšie aj v rebríčku DESI, ale môže ho aj raketovo vystreliť medzi najlepších. Bude to závisieť od toho, aké podmienky vytvorí vláda pre rozvoj digitálnej ekonomiky a ako silno ju postaví na výskume a inováciách. A tiež od toho, ako pomôže otvoriť Slovensko svetu, internacionalizovať akademickú sféru a prepojiť ju s priemyslom a podnikateľským prostredím,” zdôraznila M. Bieliková.

Podľa nej je téma podpory podnikania dobre rozpracovaná, dá sa na nej ďalej stavať a nové technológie a medzi nimi aj umelá inteligencia môžu výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť v hospodárstve, ale aj v boji proti korupcii, zlepšení zdravotnej starostlivosti a ďalších oblastiach. 

Predseda vedeckej rady slovak.AI Peter Sinčák zdôrazňuje, že PVV správne akcentuje potrebu nových technológii a taktiež ľudských zdrojov, ktoré tieto technológie budú udržiavať resp. vyvíjať. „Preto budeme takéto ľudské zdroje kvalitne pripravovať cez podporu základného a aplikovaného výskumu. Nové technológie si vyžadujú  akcent na všetky zložky technického, ale aj netechnického vzdelania, vrátane dominancie prírodovedných odborov s dôrazom na matematiku ako prvok základnej inšpirácie logického myslenia. Veľmi potrebná je revízia matematiky ako povinne maturitného predmetu na gymnáziách a technických stredných školách,“ dodal P. Sinčák.

Pre zlepšenie kvality života na Slovensku zároveň odporúča podporovať medzinárodnú vedeckú spoluprácu so špičkovými univerzitami a firmami na úrovni EÚ a celosvetovo. „Práve obdobie po COVID-19 môže byť príležitosťou, aby sme potvrdili a obhájili svoje miesta vo svete. Odporúčam podporu PhD vzdelávania ako motora inovácií a nových poznatkov vysokej pridanej hodnoty, ktorý bude zárukou udržateľnosti v svetovej konkurencii,“ uviedol P. Sinčák.

Podpredseda Správnej rady slovak.AI Mário Lelovský privítal, že v PVV je zdôraznená  príležitosť pre Slovensko stať sa vzdelanostnou spoločnosťou a prostredníctvom  konkurencieschopnej slovenskej podnikateľskej sféry vybudovať modernú ekonomiku. „Potrebujeme znížiť závislosť Slovenska od priemyselnej výroby riadenej zo zahraničia a práve digitálna transformácia domácej ekonomiky na dátovú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou by mala byť naším cieľom. To si však bude vyžadovať konkrétne plány na podporu aplikácie moderných technológií do praxe, ako aj rozvoja digitálnych zručností a kompetencií ľudí – študujúcich, aj pracujúcich,” zdôraznil M. Lelovský. Podľa neho bude kľúčové, ako rýchlo dokáže vláda tieto plány spolu s odbornými partnermi pripraviť a kedy začne s ich implementáciou.

Ďalšie aktuality