Zobraziť všetky aktuality

slovak.AI vyzýva novú vládu na podporu výskumu a vývoja umelej inteligencie

slovak.AI vyzýva novú vládu na podporu výskumu a vývoja umelej inteligencie na národnej úrovni a povzbudzuje slovenské firmy na rýchlejšie zavádzanie inovácií a prepojenie s akadémiou

Bratislava – 6. marec 2020 – Vo svete prebieha digitálna transformácia priemyslu a podnikania a Slovensko by sa malo sústrediť na maximalizáciu jej možných prínosov pre našu krajinu. Digitalizácia sa týka takmer každého aspektu života a má potenciál stať sa v najbližších rokoch hlavným akcelerátorom rastu domácej a svetovej ekonomiky. Zakladajúci členovia platformy slovak.AI dnes na pôde Slovenskej akadémie vied predstavili praktický manuál pre firmy, ako zavádzať umelú inteligenciu. Predstavili tiež víziu, ako dostať Slovensko na mapu Európy v umelej inteligencii vytvorením inštitútu ako referencie excelencie v umelej inteligencii pre Slovensko, Európu a svet. Novej vláde Slovenskej republiky 2020+ adresujú strategické odporúčania, ktoré hovoria o nevyhnutných reformách a opatreniach, aby sa Slovensko stalo plnohodnotným partnerom v medzinárodnej infraštruktúre centier excelencie.

Slovensko potrebuje podporu inovácií z najvyššej úrovne

Analýza súčasného stavu slovenského výskumu v oblasti umelej inteligencie poukazuje na malé výskumné kapacity, roztrieštenosť národných výskumných kapacít a nízke financovanie.

Investori vnímajú Slovensko ako krajinu s inovačným potenciálom, kde je možné zostaviť kvalitné pracovné a výskumné tímy, ktoré im pomôžu vyvíjať, testovať a nasadzovať prvky umelej inteligencie do riešení využívaných v globálnych prevádzkach. Avšak zo strany štátnych orgánov im chýba jasný politický záväzok, že Slovensko má záujem a ambíciu chopiť sa príležitosti stať sa v oblasti umelej inteligencie strategickejším hráčom v regióne strednej a východnej Európy,“hovorí Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku a člen správnej rady slovak.AI.

Slovensko sa musí stať aktívnym hráčom pri budovaní centier excelencie v oblasti umelej inteligencie na európskej úrovni

Európska komisia v rámci výzvy na podporu sietí centier excelencie plánuje preinvestovať 50 miliónov EUR z prostriedkov rámcového programu Horizont 2020. Aby Slovensko bolo úspešné, musí najprv posilniť excelenciu na národnej úrovni vybudovaním inštitútu pre umelú inteligenciu. Súčasný systém nepodporuje národnú a medzinárodnú spoluprácu medzi výskumnými tímami a prirodzene rezultuje do nízkej rozpoznateľnosti slovenského výskumu v oblasti umelej inteligencie v zahraničí. „Potrebujeme vytvoriť fungujúci a rešpektovaný inštitút, ktorý by cez kvalitný výskum a najmodernejšie technológie realizované prepojením organizácií a výskumných tímov prinášal ľuďom na Slovensku potrebné inovácie v zdravotníctve, školstve, doprave, verejnej správe, priemysle a v ďalších oblastiach nevyhnutných na posilňovanie konkurencieschopnosti Slovenska,“ vysvetľuje Mária Bieliková, predsedníčka správnej rady slovak.AI.

Slovensko potrebuje vzdelávať a lákať talenty so zručnosťami pre inovácie

Zástupcovia slovak.AI upozorňujú aj na nedostatočný systém vzdelávania, ktorý potrebuje zásadnú reformu, pretože neprodukuje dostatok kvalitných pracovníkov pre potreby tvorby inovácií a nasadzovania umelej inteligencie. “Potrebujeme sa zamerať na vzdelávanie kvalitných odborníkov so zručnosťami pre súčasné výzvy, aby sa zo Slovenska vytvorilo regionálne centrum, kde sa koncentrujú talenty. Ak si položíme otázku, či dnes majú firmy k dispozícii ľudí, ktorých by mohli alokovať na kreovanie a vývoj nových riešení a na implementáciu existujúcich inovácií  v oblasti umelej inteligencie, odpoveď znie, že len v minimálnom množstve,“ hovorí Mário Lelovský, prvý viceprezident ITAS a podpredseda správnej rady slovak.AI.

Slovensko musí zintenzívniť nasadzovanie umelej inteligencie vo firmách

Slovenské firmy musia v záujme svojej budúcej prosperity viac vyvíjať a nasadzovať umelú inteligenciu do svojich procesov, produktov a služieb. Analýza súčasného stavu nasadzovania umelej inteligencie na Slovensku odhalila množstvo nedostatkov, ale aj nevyužitého potenciálu. Praktický manuál pre firmy by im mal pomôcť.

“Každá firma je špecifická, rovnako aj nasadzovanie umelej inteligencie bude v každom prípade iné. Manuál predstavuje súhrn princípov, ktoré platia pre rozličné oblasti, kde môže byť umelá inteligencia prínosom. Opisuje technológie, ktoré sú na Slovensku v tejto chvíli k dispozícii a firmy ich môžu hneď pretaviť do konkurenčnej výhody. Popri okamžitých riešeniach manuál tiež načrtáva oblasti s najväčším strednodobým, alebo až strategickým potenciálom na vývoj, výskum a aplikáciu riešení AI v slovenských pomeroch. ” hovorí Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska.

Zakladajúci členovia platformy slovak.AI –  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Americká obchodná komora na Slovensku a IT Asociácia Slovenska predstavili dva strategické dokumenty, na tvorbe ktorých sa spolupodieľali. Obe štúdie vrátane prieskumu boli vypracované pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII):

Štúdie prezentujú aj Prieskum o umelej inteligencii na Slovensku, ktorý vytvorilo slovak.AI a STU pod záštitou UPVII.

„Budovanie ekosystému umelej inteligencie na Slovensku môže dobre fungovať, len ak bude založené na spoločnej dôvere a aktívnej participácii všetkých relevantných strán. Nevyhnutným v tomto procese je prínos akademickej obce, zástupcov podnikateľského sektora ako aj širšej občianskej spoločnosti. Z pozície štátu musíme tieto snahy dopĺňať kreovaním vyvážených podmienok pre rast tohto ekosystému, politickou podporou ako aj odstraňovaním rôznych administratívnych bariér. Osobne verím, že vyhotovením oboch diel sa nám podarilo prispieť k budovaniu prospešného a konkurencieschopného Slovenska,“ uviedol Radoslav Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Odporúčania pre novú vládu SR2020+

Zhrnutie strategických dokumentov UPVII a STU

Ďalšie aktuality