NAILEPŠIE MOZGY V STREDNEJ EURÓPE

Meníme Slovensko – srdce Európy – na centrum excelencie umelej inteligencie

Aktuality

VÍZIA

Ekonomicky silnejšie Slovensko a Európa, kvalitnejší život aj vďaka prepojeniu jednotlivých aktérov v oblastiach umelej inteligencie a efektívnej spolupráci na národnej a medzinárodnej úrovni.

ciele

CIELE

Pomáhame získať a udržať talenty v srdci Európy

Chceme zastaviť odliv šikovných mladých ľudí zo Slovenska, predstaviť im konkurencieschopnú alternatívu v silne sa rozvíjajúcej oblasti s veľkým potenciálom a zároveň chceme získať talenty zo zahraničia ponukou atraktívneho špičkového vedeckého pracoviska a propagáciou existujúcich výskumných tímov.

Pomáhame rozumieť, využívať a zlepšovať umelú inteligenciu

Posilňujeme spoluprácu, podporujeme vytváranie a transfer poznatkov z výskumu, podnecujeme odborné diskusie so zameraním na umelú inteligenciu aj s cieľom popularizovať a rozvíjať túto oblasť, tlmočiť prínosy a riziká, ktoré umelá inteligencia prináša.

Pomáhame meniť Slovensko na digitálnu krajinu

Prepojíme jednotlivých aktérov v oblastiach umelej inteligencie, posilníme výskum a vzdelávanie a prinesieme efektívnu spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni smerujúcu k excelencii v prospech Slovenska. Slovensko tak pripravíme na prichádzajúce globálne trendy, ktoré prinášajú zmeny na celospoločenskej úrovni.

01

02

03

o slovak.ai

O SLOVAK.AI

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu, profesionálne a/alebo z nadšenia z úžasného potenciálu, ktorý umelá inteligencia prináša.

Sme neutrálna, nezávislá a nezisková platforma, ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu.

Prepájame jednotlivcov, výskumné a záujmové skupiny aj organizácie a spoločnosti. Prepájame akademický, súkromný a verejný sektor, vytvárame partnerstvá smerujúce k využívaniu a vylepšovaniu umelej inteligencie.

Snažíme sa ukázať, že na Slovensku je priestor pre kreatívnych ľudí a spoločnosti rásť s umelou inteligenciou.

Prečo?

Veríme, že umelá inteligencia zásadným spôsobom zmení naše životy. Umelá inteligencia má potenciál pre inovácie, ktoré budú prinášať nové zaujímavé produkty a služby, ktoré zmenia ekonomiku. Je dosť možné, že umelá inteligencia bude hrať významnú úlohu aj v riešení zásadných spoločenských výziev ako napr. klimatické zmeny, bezpečnosť, zdravie, zabezpečenie potravín a ďalších zdrojov.

Slovensko je do budúcnosti vystavené veľkému riziku automatizácie výroby vplyvom rozvoja umelej inteligencie. Vzhľadom na veľkosť našej krajiny a v súčasnosti skôr nižší počet firiem, ktoré rozvíjajú umelú inteligenciu na Slovensku, je o to dôležitejšie spojiť sily, prepojiť jednotlivé spoločnosti navzájom a súčasne aj s akademickým sektorom, a tým dosiahnuť synergický efekt. Výskum v umelej inteligencii je drahý, vyžaduje výpočtové kapacity, dáta, expertov. V spojení s podporou vlády dokážeme tento potenciál využiť.

Na Slovensku je veľa talentov. Veríme, že vieme na Slovensku vybudovať silnú pozíciu tak, aby mladí ľudia mali záujem študovať na Slovensku, vrátiť sa späť na Slovensko po štúdiu či práci v zahraničí alebo z iných krajín mohli prísť na Slovensko realizovať svoje sny. Veríme, že posilnením univerzít a prepojením s priemyslom dokážeme spolu priniesť hodnoty a zaujímavé výzvy.

náš tím

NÁŠ TÍM

Mária Bieliková

Predseda správnej rady

Je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou niekoľkých publikácií v oblasti IT a umelej inteligencie. V rámci výskumnej činnosti sa venuje analýze dát a predikciám najmä v oblasti modelovania človeka pri interakcii v digitálnom priestore a personalizácii. Je senior členkou IEEE a ACM a zároveň pôsobí ako expertka v expertnej skupine pre umelú inteligenciu pri Európskej komisii.

Mária Bieliková

Predseda správnej rady

Je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou niekoľkých publikácií v oblasti IT a umelej inteligencie. V rámci výskumnej činnosti sa venuje analýze dát a predikciám najmä v oblasti modelovania človeka pri interakcii v digitálnom priestore a personalizácii. Je senior členkou IEEE a ACM a zároveň pôsobí ako expertka v expertnej skupine pre umelú inteligenciu pri Európskej komisii.

+

Mário Lelovský

Podpredseda správnej rady

Angažuje sa vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách na poli podpory a rozvoja IT sektora, digitálnych zručností, vzdelávania a podnikania. Je prvým viceprezidentom IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov, predsedom Výkonného výboru Digitálnej koalície SR a zároveň je podpredsedom výboru pre Digital skills pri DigitalEurope. Okrem toho podniká v oblasti riadiacich systémov pre inteligentné objekty.

Mário Lelovský

Podpredseda správnej rady

Angažuje sa vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách na poli podpory a rozvoja IT sektora, digitálnych zručností, vzdelávania a podnikania. Je prvým viceprezidentom IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov, predsedom Výkonného výboru Digitálnej koalície SR a zároveň je podpredsedom výboru pre Digital skills pri DigitalEurope. Okrem toho podniká v oblasti riadiacich systémov pre inteligentné objekty.

+

Gabriel Galgóci

Člen správnej rady

Je prezidentom Americkej obchodnej komory a predsedom Business Service Center fóra, kde sa angažuje v oblasti podpory zlepšovania podnikateľského prostredia, zlepšovania kvality vzdelávania a spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi. Svoju celú profesijnú kariéru spojil so spoločnosťou AT&T, v súčasnosti ako generálny riaditeľ AT&T na Slovensku. Vedie niekoľko tímov, ktoré zabezpečujú implementáciu komplexných sieťových riešení pre medzinárodných klientov.

Gabriel Galgóci

Člen správnej rady

Je prezidentom Americkej obchodnej komory a predsedom Business Service Center fóra, kde sa angažuje v oblasti podpory zlepšovania podnikateľského prostredia, zlepšovania kvality vzdelávania a spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi. Svoju celú profesijnú kariéru spojil so spoločnosťou AT&T, v súčasnosti ako generálny riaditeľ AT&T na Slovensku. Vedie niekoľko tímov, ktoré zabezpečujú implementáciu komplexných sieťových riešení pre medzinárodných klientov.

+

Peter Lacko

Člen správnej rady

Pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde prednáša predmet umelá inteligencia. Vedie výskumnú skupinu a semináre orientované na umelé neurónové siete a spracovanie prirodzeného jazyka. Je členom IEEE a ACM.

Peter Lacko

Člen správnej rady

Pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde prednáša predmet umelá inteligencia. Vedie výskumnú skupinu a semináre orientované na umelé neurónové siete a spracovanie prirodzeného jazyka. Je členom IEEE a ACM.

+

Zdenka Lenartová

Výkonný riaditeľ

Pred nástupom do slovak.AI pracovala na Ministerstve financií, kde spolupracovala na obhajobe SR pri riešení medzinárodných investičných arbitráží, reprezentovala záujmy SR na Investičnom výbore OECD a zastupovala SR v pracovnej skupine pre Európsky stabilizačný mechanizmus.

Zdenka Lenartová

Výkonný riaditeľ

Pred nástupom do slovak.AI pracovala na Ministerstve financií, kde spolupracovala na obhajobe SR pri riešení medzinárodných investičných arbitráží, reprezentovala záujmy SR na Investičnom výbore OECD a zastupovala SR v pracovnej skupine pre Európsky stabilizačný mechanizmus.

+

Petra Zappe

Tím slovak.AI

V súčasnosti pôsobí v Americkej obchodnej komore v SR ako policy officer pre oblasť zdravotníctva a umelej inteligencie. Je silným advokátom vývoja a aplikácie konkrétnych AI riešení, ktoré prispejú ku skutočným výzvam Slovenska. Do roku 2015 sa osem rokov venovala projektovému manažmentu redukcie chudoby v Latinskej Amerike, konkrétne v Brazílii.

Petra Zappe

Tím slovak.AI

V súčasnosti pôsobí v Americkej obchodnej komore v SR ako policy officer pre oblasť zdravotníctva a umelej inteligencie. Je silným advokátom vývoja a aplikácie konkrétnych AI riešení, ktoré prispejú ku skutočným výzvam Slovenska. Do roku 2015 sa osem rokov venovala projektovému manažmentu redukcie chudoby v Latinskej Amerike, konkrétne v Brazílii.

+

Peter Sinčák

Predseda vedeckej rady

Pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach, jeho odborné zameranie je umelá inteligencia v Cloudovom prostredí s dôrazom na výpočtovú inteligenciu a využiteľnosť v sociálnej robotike. Je iniciátorom projektu AI-Idea Slovakia a je riaditeľom Centra inteligentných technológií.

Peter Sinčák

Predseda vedeckej rady

Pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach, jeho odborné zameranie je umelá inteligencia v Cloudovom prostredí s dôrazom na výpočtovú inteligenciu a využiteľnosť v sociálnej robotike. Je iniciátorom projektu AI-Idea Slovakia a je riaditeľom Centra inteligentných technológií.

+

Viera Rozinajová

Podpredseda vedeckej rady

Pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a vedie výskumnú skupinu zaoberajúcu sa analýzou dát, konkrétne znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát. Je členkou vedeckej rady centra excelentnosti „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov“. Je členkou Technical Committee IFIP TC8 (Information Systems), kde zastupuje SR.

Viera Rozinajová

Podpredseda vedeckej rady

Pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a vedie výskumnú skupinu zaoberajúcu sa analýzou dát, konkrétne znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát. Je členkou vedeckej rady centra excelentnosti „Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov“. Je členkou Technical Committee IFIP TC8 (Information Systems), kde zastupuje SR.

+

Ivana Budinská

Člen vedeckej rady

Pôsobí na Ústave informatiky SAV a zaoberá sa modelovaním a simuláciou diskrétnych procesov, multi-agentovými systémami, metódami umelej inteligencie a modelovaním znalostí. V súčasnosti sa venuje aplikovaniu prírodou inšpirovaných optimalizačných metód na rôzne domény – výrobné systémy, logistika, riadenie skupiny mobilných robotov (swarm robotika).

Ivana Budinská

Člen vedeckej rady

Pôsobí na Ústave informatiky SAV a zaoberá sa modelovaním a simuláciou diskrétnych procesov, multi-agentovými systémami, metódami umelej inteligencie a modelovaním znalostí. V súčasnosti sa venuje aplikovaniu prírodou inšpirovaných optimalizačných metód na rôzne domény – výrobné systémy, logistika, riadenie skupiny mobilných robotov (swarm robotika).

+

Luboš Buzna

Člen vedeckej rady

Pracuje na Žilinskej univerzite na Fakulte riadenia a informatiky a je výskumníkom v ERAdiate+ tíme, ktorý sa zameriava na inteligentné dopravné systémy. Vo výskume sa venuje aplikáciám konvexnej a kombinatorickej optimalizácie a analýzy dát v doprave a energetike.

Luboš Buzna

Člen vedeckej rady

Pracuje na Žilinskej univerzite na Fakulte riadenia a informatiky a je výskumníkom v ERAdiate+ tíme, ktorý sa zameriava na inteligentné dopravné systémy. Vo výskume sa venuje aplikáciám konvexnej a kombinatorickej optimalizácie a analýzy dát v doprave a energetike.

+

Igor Farkaš

Člen vedeckej rady

Pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave a je koordinátorom Centra pre kognitívnu vedu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Výskumne sa venuje umelým neurónovým sieťam a ich využitím najmä v kognitívnej robotike. Bienálne organizuje česko-slovenskú interdisciplinárnu konferenciu Kognícia a umelý život. 

Igor Farkaš

Člen vedeckej rady

Pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave a je koordinátorom Centra pre kognitívnu vedu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Výskumne sa venuje umelým neurónovým sieťam a ich využitím najmä v kognitívnej robotike. Bienálne organizuje česko-slovenskú interdisciplinárnu konferenciu Kognícia a umelý život. 

+

Katarína Mayer

Člen vedeckej rady

Pracuje ako Machine Learning Scientist vo firme ESET. Je aktívnou členkou vedeckých komunít ako napríklad Santa Fe Institute for Complex Systems, Geo-computation society, and Spatial Statistics society. Pravidelne sa tiež zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a podieľa sa na niekoľkých medzinárodných výskumných projektoch.

Katarína Mayer

Člen vedeckej rady

Pracuje ako Machine Learning Scientist vo firme ESET. Je aktívnou členkou vedeckých komunít ako napríklad Santa Fe Institute for Complex Systems, Geo-computation society, and Spatial Statistics society. Pravidelne sa tiež zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a podieľa sa na niekoľkých medzinárodných výskumných projektoch.

+

Jarmila Pavlovičová

Člen vedeckej rady

Pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, je profesorkou v kybernetike. Vo  výskume sa orientuje na spracovanie signálov, strojové učenie a rozpoznávanie vzorov v oblasti biometrie a biomedicíny. Je riešiteľkou medzinárodných projektov H2020 a FP7, pôsobí vo výskumnej skupine Mlgroup (Machine Learning Group).

Jarmila Pavlovičová

Člen vedeckej rady

Pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, je profesorkou v kybernetike. Vo  výskume sa orientuje na spracovanie signálov, strojové učenie a rozpoznávanie vzorov v oblasti biometrie a biomedicíny. Je riešiteľkou medzinárodných projektov H2020 a FP7, pôsobí vo výskumnej skupine Mlgroup (Machine Learning Group).

+

Pridaj sa k nám

zakladatelia

ZAKLADATELIA

ČLENOVIA

Členovia slovak.AI ktorí pristúpili k Memorandu o spolupráci a podpore slovak.AI (abecedný zoznam) k 31.10.2020:

pridaj sa k nám

PRIDAJ SA K NÁM

*Týmto udeľujem súhlas pre Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI, so sídlom: Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava IV, Slovenská republika, IČO: 52349098 („slovak.AI“), ktoré je určené ako osoba zodpovedná za realizáciu tohto formulára spracovať zadané údaje: Vaše meno a priezvisko, telefónne číslo, firma/organizácia, e-mailová adresa, sektor, webstránka/profil, pozícia/titul a H-index. Tento súhlas bude platný až vtedy, ak ho definitívne potvrdíte a aj po jeho potvrdení ho možno kedykoľvek odvolať rovnako jednoducho, ako ste ho poskytli. Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo súhlas podľa vyššie uvedeného kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou doručením oznámenia v elektronickej (e-mailovej) forme na e-mailovú adresu zdenka.lenartova@slovak.ai, alebo na (ii) na adresu sídla slovak.AI: Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava IV, Slovenská republika. **Týmto udeľujem súhlas pre Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI, so sídlom: Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava IV, Slovenská republika, IČO: 52349098 („slovak.AI“), ktoré je určené ako osoba zodpovedná za realizáciu tohto formulára zverejniť moje meno, priezvisko a pozíciu na webovom sídle slovak.AI v sekcii podporovatelia vízie.

TEXT